Regulament

„Imunitatea are intaietate

 

CASTIGATOR 1: COLHON ADRIANA - CLUJ NAPOCA

CASTIGATOR 2: PARASCA MIHAELA, BISTRITA NASAUD

castigatorul 3- Pandele Maricica, Fetesti

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Campania este organizată de către societatea Herbagetica S.R.L., cu sediul social jud. Brașov, com. Hărman, Sat Podu Oltului, Str. Florilor, nr. 1085 bis (denumit în continuare „Organizator”), înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/2334/2007, CUI 22314691.

1.2. Campania organizată poartă denumirea „Imunitatea are intaietate

1.3. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului campaniei(denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menţionate mai jos.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanții vor fi înștiintați prin intermediul paginii web pe care este publicat prezentul Regulament și/sau telefonic.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României.

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

3.1.Concursul se desfășoară în perioada 21 septembrie- 15 octombrie 2020.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

4.1. Concursul se va desfășura pe magazinul online Herbagetica: www.herbagetica.ro, unde va fi publicat un banner web care să anunțe concursul.

4.2. La achizitia produselor din gama de Imunitate pe shop-ul online in valoare de minim 80 lei se poate castiga saptamanal prin tragere la sorti 1 smartwatch.

4.3. Au dreptul de a participa la acest concurs toate persoanele cu domiciliul/reședința în România, cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Concursului (cu excepţia angajatilor Organizatorului precum şi a membrilor familiilor acestora - rude de gradul I, soț/soție) și care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a) confirmă că a citit și a înțeles prezentul Regulament și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.

4.3.1. Dreptul de participare la Concurs poate fi anulat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

4.4. Înscrierea la concurs se face în mod automat, pentru comenzile online care îndeplinesc conditiile descrise.

4.5. Toate persoanele care îndeplinesc condițiile stipulate în prezenta Secțiune vor intra automat în tragerea la sorți pentru câștigarea unui premiu.

SECȚIUNEA 5. PREMIUL CONCURSULUI

5.1. Premiul se ofera saptamanal, cate 1 smartwatch pe saptamana, prin tragere la sorti. Extragerea se va efectua in fiecare luni pentru saptamana precedenta. In extragere intra comenzile care îndeplinesc condițiile stipulate in Sectiunea 4, realizate in saptamana precedenta.

5.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a livra premiul în 30 de zile lucrătoare de la data validării acestuia.

5.3. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune aduse Câștigătorului sau unor terțe persoane, ca urmare sau în legătură cu utilizarea premiului.

5.4 Valoarea totala a premiilor este 756 lei.

 

SECŢIUNEA 6. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR

6.1. Premiul va fi livrat dupa validare, prin curier, in termen de maxim 30 zile.  

6.2. Câștigătorul nu va primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul Concursului în schimbul premiului câștigat.

 

 

 

 

SECȚIUNEA 7. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

7.1. Întreruperea Concursului va putea fi efectuată în caz de Forță majoră sau printr-o Decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul site-ului/paginii de facebook.

 

SECŢIUNEA 8. DATELE CU CARACTER PERSONAL

8.1. Pentru derularea în bune condiții a prezentului Concurs, Organizatorul se obligă să respecte dispozițiile legale în vigoare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. Astfel, societatea Herbagetica SRL:

a) poate prelucra datele cu caracter personal ale participanților pe bază de consimțământ, în scopul derulării concursului, premierii și întocmirii Procesului – Verbal pentru acordarea premiului;

b) va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, adresă și număr de telefon;

c) va stoca datele cu caracter personal pe perioadă nedeterminată, finalizarea procesului de premiere reprezentând un criteriu utilizat pentru a stabili perioada pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate.

8.2. Organizatorul depune toate diligențele ca datele personale să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale;

8.3. Organizatorul în cadrul acestui Concurs nu plănuiește să transfere date cu caracter personal către terțe persoane, însă dacă acest lucru se va întâmpla, Herbagetica SRL se va asigura în prealabil că aceste terțe persoane au implementate măsuri privind protecția datelor cu caracter personal.

8.4. Drepturile persoanei vizate sunt următoarele: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitate, dreptul de opoziție, dreptul de a nu face parte unui proces decizional automatizat.

9.5. Persoana vizată poate transmite orice solicitare ori informare cu privire la datele personale la adresa de email: office@herbagetica.ro

 

SECŢIUNEA 9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Dacă una sau mai multe clauze ale Regulamentului va fi declarată nulă, nulitatea nu va acoperi întregul Regulament, iar Organizatorul va înlocui clauza lovită de nulitate cu una valabilă.

 

9.2. Eventualele reclamații/sugestii legate de derularea și implementarea Concursului se vor putea trimite pe toată durata acestuia, în scris la adresa poștală indicată în art. 1.1. ori la adresa de e-mail: office@herbagetica.ro.

9.3. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către Instanţele Judecătoreşti competente.

 

H E R B A G E T I C A  S R L