Concurs Herbagetica

 

  

Regulamentul Oficial al Concursului „Echipament Yoga”

perioada 05 - 20 februarie 2018

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 

Art. 1. Concursul este organizat de către S.C. Herbagetica S.R.L., cu sediul în Str. Florilor 1085 bis, Hărman, Brașov, nr. înregistrare în Registrul comerțului J08/2334/2007, CUI 22314691 reprezentată prin Scutaru Anca, având funcția de administrator, denumită în continuare “Organizator”.

Art. 2. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al

acestuia, potrivit celor menţionate mai jos.

Art. 3 Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” înseamnă toate și oricare dintre regulile Concursului, obligatorii pentru toți Participanții, în vigoare în orice moment pe parcursul desfășurării Concursului.

Art. 4. Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant începând cu data de 05 februarie 2018.

Art. 5. Regulamentul Concursului este întocmit în acord cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6.  Orice modificare a prezentului Regulament va fi facută publică pe site-ul www.herbagetica.ro.

  

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 

Art. 7. Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României.

  

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

 

Art. 8. Concursul se desfaşoară în perioada 05 – 20 februarie, în toate zilele, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 

Art. 9. Concursul se va desfășura pe website-ul Herbagetica: www.herbagetica.ro.

Art. 10. Participanții la concurs sunt toate persoanele care comandă produse din magazinul online www.herbagtica.ro și includ în comanda lor produsul UriMer Forte, aceștia intrând automat în tragerea la sorți pentru câștigarea premiului.

Art. 11. Tragerea la sorți va avea loc în data de 21 februarie la ora 12:00, prin website-ul  www.random.org, iar câștigătorul va primi 1 (un) echipament de yoga ce include: pantaloni yoga, bluza și saltea, acest premiu având o valoare totală de 169,97 LEI (TVA inclus) la data de  17 ianuarie 2018.

Art. 12. Câștigătorul nu poate solicita contravaloarea în bani și/sau în servicii și/sau alte bunuri a premiului și nici nu poate cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/opțiunilor premiilor.

 

SECŢIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR

 

Art. 13.  După desemnarea câştigătorului, acesta va fi contactat de către Specialistul Herbagetica pentru a intra în posesia premiului.

Art. 14.  Pentru a intra în posesia premiilor, câștigătorul trebuie să furnizeze Organizatorului datele persoanle/identificare și măsurile pe care le are de în mod obișnuit la haine.

Art. 15.  În cazul în care câştigătorul nu poate fi contactat ca urmare a transmiterii eronate a datelor de contact se proceda la o nouă tragere la sorți prin website-ul  www.random.org, cu alegerea unui câștigător.

Art. 16. Orice eroare, din partea participanților, în declararea datelor personale, nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care duc la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiului către aceștia.

Art. 17. Organizatorul se obligă de a face public numele câștigătorului și a câștigului acordat, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, câștigătorul va fi anunțat pe pagina oficială de Facebook Herbagetica și via newsletter către lista de abonați.

  

SECŢIUNEA 6. RESPONSABILITATE

 

Art. 18. Prin participarea la concurs, toți participanţii şi eventualul câştigător sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualului câștigător.

Art. 19. Organizatorul nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către Participanți.

Art. 20.  Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a evita fraudarea Concursului. În cazul constatării unor situații de fraudare a Concursului, Organizatorul va proceda la descalificarea Participantului și la invalidarea premiului câștigat prin fraudă.

Art.  21. Organizatorul nu își asumă și nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale oricăror instituții în ceea ce privește premiul câștigat de către Participant. Organizatorul nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiului după acordarea acestuia. Organizatorul nu este răspunzator, nu își asumă și nu își va asuma nicio răspundere pentru calitatea premiului acordat în cadrul Concursului.

Art.  22. Organizatorul nu își asumă și nu își va asuma nicio răspundere cu privire la incapacitatea unor Participanți la Concurs de a plasa comanda pe magazinul online www.herbagetica.ro.

Art. 23. Organizatorul nu are obligația de a purta corespondență privitoare la solicitările necâștigătoare.

SECŢIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

Art. 24. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor cu domiciliul/resedinţa în România, cu

vârsta de minim 18 ani (împliniți la data începerii concursului), cu excepţia angajaților Organizatorului precum şi a membrilor familiilor acestora (rude de gradul I, soț/soție).

 

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

Art. 25. Organizatorul se obligă totodată să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26. Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câstigătorilor la prezentul concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

Art. 27. Participanţii la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

 

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

Art. 28. Concursul poate înceta în urmatoarele situații:

a) împlinirea termenului pentru care a fost anunțat Concursul;

b) apariția unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul;

c) decizia unilaterală a Organizatorului de a înceta Concursul.

 

SECŢIUNEA 10. LITIGII

Art. 29. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti de la sediul Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 11. PUBLICAREA REGULAMENTULUI CONCURSULUI

Art. 30. Regulamentul este disponibil, gratuit, pentru toţi participanții, pe site-ul www.herbagetica.ro.

 

Art. 31. Regulamentul poate fi comunicat oricărei persoane care solicită acest lucru pe adresa de email office@herbagetica.ro sau la numărul de telefon: 0372 91 88 88.