Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale

„Tichet răzuibil

Campanie promoțională pentru consumatori

Perioada campaniei: ____01 august___ – _30 septembrie_______

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Campania este organizată de către societatea Herbagetica S.R.L., cu sediul social jud. Brașov, com. Hărman, Sat Podu Oltului, Str. Florilor, nr. 1085 bis (denumit în continuare „Organizator”), înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/2334/2007, CUI 22314691, email: office@herbagetica.ro , tel: 0372 918 888.

1.2. Campania promoțională organizată poartă denumirea „Tichet răzuibil”.

1.3. Participanţii la campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului concursului (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menţionate mai jos.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanții vor fi înștiintați prin afișare la locația desfășurării campaniei, dar și prin (dar nu absolut necasar) intermediul paginii web sau telefonic și/sau prin intermediul paginii de Facebook a Organizatorului (facebook.com/herbagetica).

1.5. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.

 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se desfășoară în perioada 01 august –30 septembrie

3.2. Desemnarea câștigătorului (consumator persoană fizică) se va face pe loc, în urma răzuirii tichetului primit în magazinul participant, dacă tichetul astfel răzuit conține un premiu.

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

4.1. Campania se va desfășura în locațiile partenerilor societății Herbagetica SRL (cu titlu de exemplu, dar nu limitative: magazine, farmacii, plafare, drogherii), unde Campania va fi anunțată prin intermediul materialelor promoționale de tip afiș și flyer.

4.2. Persoanele care achiziționează orice produs al societății Herbagetica SRL aflat în stoc în locația partenerului în care se desfășoară campania, primește pe loc, la achiziție, un tichet răzuibil. În urma răzuirii tichetului, persoana va afla dacă a câștigat sau nu unul din cele 3 premii puse în joc.

4.3. Au dreptul de a participa la această Campanie toate persoanele fizice (consumatori) cu domiciliul/reședința în România, cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Campaniei (cu excepţia angajatilor Organizatorului precum şi a membrilor familiilor acestora - rude de gradul I, soț/soție), acestea confirmând în momentul participării la campanie că au citit și au înțeles prezentul Regulament și că sunt de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.

4.4. Înscrierea la prezenta campanie se face în mod voluntar.

4.5. Orice comentarii legate de prezenta Campanie trebuie să se facă folosind un limbaj decent, fără expresii obscene, licențioase sau defăimătoare.

4.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care nu respectă prevederile prezentului Regulament.

4.7. Organizatorul nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile participanților.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1. Se oferă 3 premii care constau în:

1.            Espressor Philips: 5 buc. în cadrul desfășurării campaniei

2.            Cărucior de cumpărături: 40 buc. în cadrul desfășurării campaniei

3.           Herbagetica Urimer Forte, 3 cps: 2.250 buc. în cadrul desfășurării campaniei

5.1.1.  Valoarea totală a  premiilor ce fac obiectul prezentei campanii este de 14.460 lei + TVA.

5.2. Pentru derularea în bune condiții a prezentei Campanii, premiile prezentate la art. 5.1. vor fi repartizate de către HERBAGETICA SRL partenerilor acesteia în vederea premierii câștigătorilor persoane fizice – consumatori.

5.3. Premiile se acordă în limita tichetelor răzuite constatate a fi câștigătoare, numărul acestora fiind numărul premiilor din stoc.

5.4. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune aduse Câștigătorului sau unor terțe persoane, ca urmare sau în legătură cu utilizarea premiului.

 

SECŢIUNEA 6. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR

6.1. După răzuirea talonului primit de clientul persoană fizică (consumator), acesta trebuie să îl înmâneze angajatului Partenerului Herbagetica din locația desfășurării campaniei pentru validare. Dacă este câștigător, premiul va fi înmânat pe loc de către angajat câștigătorului, în urma completării unui proces verbal de predare-primire.

6.2. Evidența câștigătorilor și a premiilor oferite se va ține de către fiecare Partener (cu titlu de exemplu, dar nu limitative: magazine, farmacii, plafare, drogherii) Herbagetica  în parte.

6.3. Câștigătorii nu vor primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul Campaniei în schimbul premiului câștigat.

 

6.4.  Organizatorul are obligația legală de a face publice numele câștigătorilor și câștigurile acordate, în conformitate cu dispozițiile art. 42 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare. Participanții la această campanii înțeleg că își manifestă în mod neîndoielnic consimțământul cu numele acestora să fie făcute publice de către Organizator. Organizatorul poate face public numele câștigătorilor pe pagina de facebook a acestuia - facebook.com/herbagetica.

6.5. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării Câștigătorului și înmânării premiului din motive care nu țin de el.

 

SECȚIUNEA 7. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

7.1. Întreruperea Campaniei va putea fi efectuată în caz de Forță majoră sau printr-o Decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul unui anunț în locațiile în care se desfășoară prezenta campanie.

 

 

SECŢIUNEA 8. DATELE CU CARACTER PERSONAL

8.1. Pentru derularea în bune condiții a prezentului Concurs, Organizatorul se obligă să respecte dispozițiile legale în vigoare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. Astfel, societatea Herbagetica SRL:

a) poate prelucra datele cu caracter personal ale participanților pe bază de consimțământ, în scopul derulării concursului, premierii și întocmirii Procesului – Verbal pentru acordarea premiului;

b) va putea prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, adresă și număr de telefon;

c) va stoca datele cu caracter personal pe perioadă nedeterminată, finalizarea campaniei promoționale reprezentând un criteriu utilizat pentru a stabili perioada pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate.

8.2. Organizatorul depune toate diligențele ca datele personale să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale;

8.3. Organizatorul în cadrul acestei Campanii nu plănuiește să transfere date cu caracter personal către terțe persoane, însă dacă acest lucru se va întâmpla, Herbagetica SRL se va asigura în prealabil că aceste terțe persoane au implementate măsuri privind protecția datelor cu caracter personal.

8.4. Drepturile persoanei vizate sunt următoarele: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitate, dreptul de opoziție, dreptul de a nu face parte unui proces decizional automatizat.

8.5. Persoana vizată poate transmite orice solicitare ori informare cu privire la datele personale la adresa de email: office@herbagetica.ro.

 

SECŢIUNEA 9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Dacă una sau mai multe clauze ale Regulamentului va fi declarată nulă, nulitatea nu va acoperi întregul Regulament, iar Organizatorul va înlocui clauza lovită de nulitate cu una valabilă.

9.2. Eventualele reclamații/sugestii legate de derularea și implementarea Campaniei se vor putea trimite pe toată durata acestuia, în scris la adresa poștală indicată în art. 1.1. ori la adresa de e-mail: office@herbagetica.ro.

9.3. Prezentul Regulament a fost întocmit în __________, la sediul societății Herbagetica SRL, este public și poate fi consultat în mod gratuit, de către orice persoană interesată/solicitant, la locațiile desfășurării Campaniei promoționale. Totodată, Copia Regulamentului poate fi transmisă oricărui solicitant în urma unei cereri transmise Organizatorului.

9.4. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii privind prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către Instanţele Judecătoreşti competente.

 

 

H E R B A G E T I C A         S R L

Administrator,

Anca Boldizsar Scutaru